84-8-37701915
Trang chủ

Giới thiệu

Sự phát triển của bao nhựa đem lại thuận tiện nhưng là thảm họa cho trái đất trong tương lai gần, phải mất 500 đến 1000 năm mới phân hủy được loại bao bì này. Trong khi đó, bao bì giấy có thời gian phân hủy nhanh và có lợi cho môi trường.Vì vậy, việc chuyển từ bao nhựa sang bao bì giấy là xu hướng tất yếu.

Xem tiếp